අංශ


ව්‍යාවසාය සංවර්ධන අංශය

2017 අංක 02 දරණ ඌව ව්‍යවසාය සංවර්ධන වැඩසටහනේ ප්‍රඥප්තිය යටතේ ඌව ව්‍යවසාය සංවර්ධන අංශය ස්ථාපිත කරණ ලද අතර මෙමගින් 2025 වර්ෂය වන විට ඌව පළාත තුල ව්‍යවසාය සංස්කෘතියක් බිහි කිරීමේ මෙහෙවර පෙර දැරිව ජාතික ආදායම තුල පළාතේ දායකත්වය ඉහලට ගෙන ඒමේ අරමුණින් පළාතේ ව්‍යවසාය ප්‍රවර්ධනයට අවශ්‍ය මූල්‍ය, කළමණාකරණ, අලෙවිකරණ හා අනෙකුතු ආනුශාංගික සේවා වලට අදාල වැඩසටහන් සංවීධානය කර ක්‍රයාත්මක කිරීම සිදු කරයි.

විශේෂ ව්‍යාපෘති අංශය
විශේෂ ව්‍යාපෘති අංශය ගැන අදාල  තොරතුරු
පර්යේෂණ හා සංවර්ධන අංශය
  • නිවැරදි දත්ත හා නිවැරදි සැලසුම් තුළින් පළාත් සංවර්ධනයේ පරමාදර්ශය කරා යාම සඳහා අත්වැලක් වීම  අප අංශයේ  දැක්මවේ. එහිදී පරමාදර්ශිත තිරසාර සංවර්ධනයක් ළගා කර ගැනීම සඳහා ගනු ලබන සියලු ක්‍රියාමාර්ග හා තීරණ වල ඵලදායීතාව හා කාර්යක්ෂමතාවය අඛණ්ඩව දියුණු කෙරෙන නිවැරදි කාලීන හා ප්‍රමාණවත් දත්ත සැපයීම අප සතු වගකීම හා මෙහෙවරයි.
  • ජ්‍යෙෂ්ඨ සංඛ්‍යාලේඛනතුමන් හා සංවර්ධන නිළධාරින් තිදෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක්  අප සතුවේ.
ගිණුම් අංශය
ආයතන අංශය

කාර්යාලයේ සේවයේ නියුතු, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හා ප්‍රාදේශීය සභාවලට අනුයුක්තකර ඇති නිලධාරීන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය ඵලදායිව හා උපක්‍රමිකව කළමනාකරණය කිරීම සහ කාර්යාලය, නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් නිල නිවස හා සංචාරක බංගලාව සතු සියළුම භෞතික සම්පත් විධිමත්ව කළමනාකරණය කිරීම.

ප්‍රදේශීය සංවර්ධන අංශය

පළාත් සභා ගරු මන්ත්‍රීතුමන්ලාගේ විමධ්‍යගත ප්‍රතිපාදන වඩාත් ඵලදායිලෙස යොදවමින් ග්‍රාමීය සංවර්ධන අවශ්‍යතා ඉටුකිරීම තුළින් ප්‍රාදේශීය විෂමතාවන් අවම කර පවත්වාගෙන යෑම සදහා කටයුතු කිරීම.

අධ්‍යක්ෂ(ක්‍රමසමිපාදන),සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසමිපාදන) දෙදෙනෙකුගෙන් හා සංවර්ධන නිළධාරීන් 11 දෙනෙකුගෙන් මෙම අංශය සමන්විත වේ.

සංවර්ධන හා නියාමන අංශය
සංවර්ධන හා නියාමන අංශය ගැන අදාල  තොරතුරු