අංශ


ව්‍යවසාය සංවර්ධන අංශය

ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අංශය ගැන අදාල  තොරතුරු

සංවර්ධන හා නියාමන අංශය

සංවර්ධන හා නියාමන අංශය ගැන අදාල  තොරතුරු

විශේෂ ව්‍යාපෘති අංශය

විශේෂ ව්‍යාපෘති අංශය ගැන අදාල  තොරතුරු

පර්යේෂණ හා සංවර්ධන අංශය
  • නිවැරදි දත්ත හා නිවැරදි සැලසුම් තුළින් පළාත් සංවර්ධනයේ පරමාදර්ශය කරා යාම සඳහා අත්වැලක් වීම  අප අංශයේ  දැක්මවේ. එහිදී පරමාදර්ශිත තිරසාර සංවර්ධනයක් ළගා කර ගැනීම සඳහා ගනු ලබන සියලු ක්‍රියාමාර්ග හා තීරණ වල ඵලදායීතාව හා කාර්යක්ෂමතාවය අඛණ්ඩව දියුණු කෙරෙන නිවැරදි කාලීන හා ප්‍රමාණවත් දත්ත සැපයීම අප සතු වගකීම හා මෙහෙවරයි.
  • ජ්‍යෙෂ්ඨ සංඛ්‍යාලේඛනතුමන් හා සංවර්ධන නිළධාරින් තිදෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක්  අප සතුවේ.
ආයතන හා ගිණුම් අංශය