උණුසුම් පුවත්
  • 2019 වර්ෂයේ ඌව පළාත් සංවර්ධන සැලැස්ම පිළිබඳ සාකච්ඡාව මුදල් කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019.03.19 දින පවත්වන ලදී.
  • 2017 වර්ෂයේ ජාතික ඵලදායීතා තරගාවලියේ අමාත්‍යාංශ කාණ්ඩයේ 2වැනි ස්ථානය ජයග්‍රහණය කරන ලදී.
{"effect":"slide-h","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":4000}

ඌව පළාත් නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ක්‍රමසම්පාදන) කාර්යාලයේ

නිල වෙබ් අඩවියට පැමිණි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු

අපි….!

රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තීන්ට අනුගතව, ඌව පළාත සංවර්ධනය සඳහා ක්‍රමසම්පාදනය කිරීමේ ප්‍රමුඛතම රාජ්‍ය ආයතනය වන්නෙමු.

ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම් සමග අත්වැල් බැද ගනිමින් ඌව පළාතේ අමාත්‍යංශ හා දෙපාර්තුමේන්තු සම්බන්ධීකරණය මගින් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය සැලසුම්කරණය,

තව කියවන්න

අපගේ දැක්ම

පළාත් සංවර්ධනයේ පරමාදර්ශය

අපගේ මෙහෙවර

පරමාදර්ශිත තිරසාර සංවර්ධනයක් අත්පත් කර ගැනීම සඳහා වන විභවතා ප්‍රශස්ථව කළමනාකරණය කරමින් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය, සැලසුම්කරණය, නියාමනය හා මෙහෙයවීම

නිවේදන හා සිදුවීම්

2019 වාර්ෂික සංවර්ධන සැලැස්ම පිළිබඳ සාකච්ඡාව

මුදල් කොමිෂන් සභාවේ සහභාගීත්වයෙන් ඌව පළාත් සභාවේ 2019 වාර්ෂික සංවර්ධන සැලැස්ම පිළිබඳ සාකච්ඡාව 2019.03.19 දින පර්සි සමරවීර රැස්වීම් ශාලාවේදී සාර්ථකව පවත්වන...

යුරෝපා සංගමයේ අධාර මත ක්‍රියාත්මක වන ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහනේ දෙවන මෙහෙයුම් කමිටු රැස්වීම

යුරෝපා සංගමයේ අධාර මත ක්‍රියාත්මක වන ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ජීවන තත්වය සංවර්ධනය හා ව්‍යාවසායක්තව සංවර්ධන සඳහා වන දෙවන මෙහෙයම් කමිටු රැස්වීම 2019.02.26 දින බදුල්ල රිවර් සයිඩ් හෝටලයේදී පවත්වන...

ශ්‍රී ලංකාව තුල තිරසර සංවර්ධන අභිමතාර්ථ ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව ඌව පළාතේ සංවර්ධන නිලධාරින් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුව

ශ්‍රී ලංකාව තුල තිරසර සංවර්ධන අභිමතාර්ථ ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව ඌව පළාතේ සංවර්ධන නිලධාරින් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුව 2018.10.26 දින බදුල්ල පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේවේ දී...

අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් පවත්වන ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම

ගරු ආණ්ඩුකාරතුමන්ගේ හා ගරු ඌව පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධනත්වයෙන් ඌව පළාත් සභාව වෙත පැවරී ඇති කාර්යභාරය 2018 වසරේදී වඩාත් කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායීව සිදු කිරීමේ අරමුණින් පළාත් අමාත්‍යාංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන සංවර්ධන වැඩසටහන්වල  ප්‍රගතිය පිළිබඳව සාකච්ඡාව 2018.06.29...

අපගේ තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා..