අප අමතන්න

ඌව පළාත් නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ක්‍රමසම්පාදන) කාර්යාලය,
ඌව පළාත් සභා සංකීර්ණය, රජ වීදිය,
බදුල්ල, 90000, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය : +94 (0)55 2223719
ෆැක්ස් : +94 (0)55 2230761
විද්‍යුත් තැපෑල : dcspuva@gmail.com


ඩබ්.එම්.එන්. වීරසිංහ
නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ක්‍රමසම්පාදන)
කාර්යාලය : +94 (0)55 2223719
ජංගම :- +94 (0)718-311108
විද්‍යුත් තැපෑල : wmnweerasinghe@gmail.com

අංශය නම තනතුර දුරකථන අංකය
සංවර්ධන හා නියාමන අංශය වි.අයි.පී. රණසිරි මිය අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන) +94 (0)55 2231327
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අංශය ආර්.එම්. දයාරත්න මයා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන) +94 (0)55 2228168
ව්‍යවසාය සංවර්ධන අංශය ආර්.එම්. දයාරත්න මයා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන) +94 (0)55 2232191
විශේෂ ව්‍යාපෘති අංශය එස්.පී.එල්.කේ. සමරසිංහ මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන) +94 (0)55 2229756
පර්යේෂණ හා සංවර්ධන අංශය එන්.එම්.ඒ.කේ. නවරත්න මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ සංඛ්‍යාලේඛනඥ +94 (0)55 2231334
ආයතන අංශය කේ.ජී. අමිල නන්දසිරි මයා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන) +94 (0)55 2228167
ගිණුම් අංශය කේ.එච්.එන්.එස්. ආරියසේන ගණකාධිකාරී +94 (0)55 2229705

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතට අනුව සම්බන්ධ කර ගත හැකි නිලධාරීන්

නම තනතුර කාර්යාල ජංගම
එම්.එම්. ආනන්ද විජිත කුමාර මාපා නම් කළ නිලධාරියා +94 (0)55-2223719 +94 (0)71-8162697
වී.අයි.පී. රණසිරි මිය තොරතුරු නිළධාරී +94 (0)55 2231327 +94 (0)71-1421322
ආර්.එම්. දයාරත්න මයා තොරතුරු නිළධාරී +94 (0)55 2228168 +94 (0)71-8311305
එස්.පී.එල්.කේ. සමරසිංහ මිය තොරතුරු නිළධාරී +94 (0)55 2229756 +94 (0)71-4399823
එන්.එම්.ඒ.කේ. නවරත්න මයා තොරතුරු නිළධාරී +94 (0)55 2231334 +94 (0)71-6632738
කේ.ජී. අමිල නන්දසිරි මයා තොරතුරු නිළධාරී +94 (0)55 2228167 +94 (0)72-2238800

අප අමතන්න