අප අමතන්න

ඌව පළාත් නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ක්‍රමසම්පාදන) කාර්යාලය
ඌව පළාත් සභා සංකීර්ණය, රජ වීදිය,
බදුල්ල, 90000, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය : +94 (0)55 2223719
ෆැක්ස් : +94 (0)55 2230761
විද්‍යුත් තැපෑල : dcspuva@gmail.com


එම්.එම්. ආනන්ද විජත කුමාර මාපා
නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ක්‍රමසම්පාදන)
කාර්යාලය : +94 (0)55 2223719
ජංගම :- +94 (0)711-8162697
විද්‍යුත් තැපෑල : anandamapa70@gmail.com

අංශය නම තනතුර දුරකථන අංකය
ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අංශය ආර්.එම්. දයාරත්න මයා අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන) +94 (0)55 2231327
ව්‍යවසාය සංවර්ධන අංශය ආර්.එම්. දයාරත්න මයා අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන) +94 (0)55 2232191
සංවර්ධන හා නියාමන අංශය කේ.ජී. අමිල නන්දසිරි මයා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන) +94 (0)55 2228168
විශේෂ ව්‍යාපෘති අංශය එස්.පී.එල්.කේ. සමරසිංහ මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන) +94 (0)55 2229756
පර්යේෂණ හා සංවර්ධන අංශය එන්.එම්.ඒ.කේ. නවරත්න මයා ජ්‍යෙෂ්ඨ සංඛ්‍යාලේඛනඥ +94 (0)55 2231334
ආයතන අංශය පී.පී. හේවාපතිරණ මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන) +94 (0)55 2228167
ගිණුම් අංශය කේ.එච්.එන්.එස්. ආරියසේන ගණකාධිකාරී +94 (0)55 2229705

අප අමතන්න