නිතර අසන පැන


ඌව ව්‍යවසාකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහනට දායක වන්නේ කෙසෛ්ද ?

ඌව පළාත් සභා සකීර්ණයේ දෙවන මහලේ ඇති ඌව පළාත් නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ක්‍රමසම්පාදන) කාර්යාලයේ ව්‍යවසායකත්ව අංශයෙන් ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගත හැකිය. දුරකථන 0552232191

ව්‍යවසායකයින්ගේ තොරතුරු ඇතුලත් වෙබ් අඩවිය කුමක් ද?

uvaproducts.lk

ඔබ ආයතන සතුව සංඛ්‍යාලේඛන දත්ත මොනවාද?

ඌව පළාතේ භෞතික හා පරිපාලන / ඌව පළාතේ භූගොලීය තොරතුරු / ඌව පළාතේ මැතිවරණ තොරතුරු/ ජනගහනය හා සේවා නියුක්තිය/ නිෂ්පාදනය හා ආදායම/ ඌව පළාතේ නිවාස හා ගෘහ කාණ්ඩ  / කෘෂිකාර්මික තොරතුරු /  අධ්‍යාපනය / කාලගුණය/ දේශගුණය/ දරිද්‍රතාවය/ සෞඛ්‍ය / මාර්ග හා වෙනත්

ඔබ ආයතන සතු සංඛ්‍යාලේඛන තොරතුරු ලබා ගන්නේ කෙසේද?

අවශ්‍ය දත්ත හා දත්ත මාධ්‍ය පිළිබඳ ඉල්ලීම් ලිපියක් ලිඛිතව හෝ විද්‍යුත් ලිපිනයෙන් අප වෙත එවීම දත්ත යොමු කළයුතු විද්‍යුත් ලිපින හෝ පිටපත් කිරීමට අවශ්‍ය  pen drive, CD,DVD ලබා දීම.

සංඛ්‍යාලේඛන බාගත කිරීමට වැදගත් වෙබ් ලිපින මොනවාද?

 

ඌව පළාත් සභාව_ http://uvastat.up.gov.lk   

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව_ http://www.statistics.gov.lk , http://www.sis.statistics.gov.lk 

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව_http://www.cbsl.gov.lk

මුදල් අමාත්‍යාංශය_http://www.treasury.gov.lk/data-statistics.html 

අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව_http://www.exportagridept.gov.lk 

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව_http://www.agridept.gov.lk 

ධීවර අමාත්‍යාංශය_http://www.fisheries.gov.lk

වැවිලි භෝග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය_http://www.plantationindustries.gov.lk 

සෞඛ්‍යය අමාත්‍යාංශය_http://www.health.gov.lk

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය_http://www.moe.gov.lk

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව_http://www.labourdept.gov.lk

ශ්‍රී ලංකා රේගුව_http://www.customs.gov.lk 

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව_http://www.motortraffic.gov.lk

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංඛ්‍යාලේඛන – https://unstats.un.org

සාරක් කලාපීය සංඛ්‍යාලේඛන – https://www.saarcstat.org

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල –  https://www.ifc.org