භාගත කිරීම්


ඌව පාළාත් මධ්‍යකාලීන සංවර්ධන සැලැස්ම (2019-2023) Download
අනුමත වාර්ෂික ක්‍රියාත්මක සැලැස්මේ ක්‍රියාකාරකම් සංශෝධනය සඳහා ආකෘති පත්‍රය – 2021 Download
ක්‍රම සම්පාදන චක්‍රලේඛ 01/2018 Download
ක්‍රම සම්පාදන චක්‍රලේඛ 02/2018 Download
ක්‍රම සම්පාදන චක්‍රලේඛ 03/2018 Download
සංචාරක නිවාසය වෙන් කර ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය /කොන්දේසි හා ගාස්තු Downlode

2019-2023 ඌව පළාත් මධ්‍යකාලීන සංවර්ධන ආශික සැලැසුම් (සිංහල)


අධ්‍යාපන Download
බටහිර වෛද්‍ය Download
දේශිය වෛද්‍ය Download
ක්‍රීඩා Download
පරිවාස හා ළමාරක්ෂක Download
සමාජ සේවා Download
සංස්කෘතික හා ආගමික කටයුතු Download
නිවාස Download
සමූපාකාර Download
සංචාරක Download
පළාත් පාලන Download

පළාත් මාර්ග Download
වතුයටිතල පහසුකම් Download
ප්‍රවාහන Download
ඉඩම් Download
කෘෂිකර්ම Download
සත්ව නිෂ්පාදන Download
මිරිදිය ධීවර Download
වාරිමාර්ග Download
ග්‍රාම සංවර්ධනය Download
කුඩා කර්මාන්ත Download
ග්‍රාමීය විදුලිබල Download

වෙනත් අත්‍යාවශ්‍ය භාගත කිරීම්


සිංහල හා දෙමළ භාෂා යතුරු පුවරුව භාගත කිරීම Download
සිංහල හා දෙමළ අකුරු (Fonts) භාගත කිරීමට Download
Win Zip Download