භාගත කිරීම්


ඌව පාළාත් මධ්‍යකාලීන සංවර්ධන සැලැස්ම (2019-2023) Download
අනුමත වාර්ෂික ක්‍රියාත්මක සැලැස්මේ ක්‍රියාකාරකම් සංශෝධනය සඳහා ආකෘති පත්‍රය – 2020 Download
ක්‍රම සම්පාදන චක්‍රලේඛ 01/2018 Download
ක්‍රම සම්පාදන චක්‍රලේඛ 02/2018 Download
ක්‍රම සම්පාදන චක්‍රලේඛ 03/2018 Download
සංචාරක නිවාසය වෙන් කර ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය /කොන්දේසි හා ගාස්තු Downlode

 

වෙනත් අත්‍යාවශ්‍ය භාගත කිරීම්


සිංහල හා දෙමළ භාෂා යතුරු පුවරුව භාගත කිරීම Download
සිංහල හා දෙමළ අකුරු (Fonts) භාගත කිරීමට Download
Win Zip Download