සංචාරක නිවාසය වෙන් කර ගැනීම

බදුල්ල, රත්වත්ත මාවතේ අංක 36, ඌව පළාත් නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලීය සංචාරක නිවාසය
  • බදුල්ල නගරයේ සිට මහියංගණ පාරේ කිලෝ මීටරයක් පමණ ගිය විට රත්වත්ත මාවත හමුවන අතර එම මාර්ගයේ මීටර් 200 පමණ ගිය විට සංචාරක නිවාසය හමුවේ.
  • සම්පූර්ණ නිවාසයේ කාමර 05 ක් ඇති අතර එක් කාමරයක යුගල ඇඳන් දෙකක් ඇති අතර සිව්දෙනෙකුට නවාතැන් ගත හැකි අතර සම්පූර්ණ නිවාසයේ 20 දෙනෙකුට  නවාතැන් ගත හැකිය.
  • නානකාමර පහසුකම් කාමරවලට පිටතින් පිහිටා ඇත.
  • ඔබට අවශ්‍ය ආහාරපාන අමුද්‍රව්‍ය සපයා දීමෙන් සකස් කර ගත හැකිය.
  • සියලූම රාජ්‍ය සෙවකයින් සඳහා වෙන් කළ හැකිය.

සංචාරක නිවාසය වෙන් කරගන්නා ආකාරය

  • නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ක්‍රමසම්පාදන) කාර්යාලයේ 0552223719/ 0552223016/ 0552228167 දුරකථන අංක වලින් ඇමතීමෙන් හෝ වෙබ් අඩවියේ ඇති අයුදුම්පත පුරවා විද්‍යුත් තැපෑල මගින් අවශ්‍ය දිනය හෝ දින වෙන් කර ගතහැකිදැයි පළමුව විමසා දැනගත හැකිය.
  • සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම් පත්‍රය/ තම රාජකාරි ආයතනය සහතික කළ  ඉල්ලීම් ලිපිය භාර දීමෙන් හෝ අප කාර්යාලයේ 0552230761 ෆැක්ස් අංකයට හෝ dcspcircuit@gmail.com යන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට යොමු කිරීමෙන් සංචාරක නිවාසය මූලිකව වෙන් කරවා ගත හැකිය.
  • සංචාරක නිවාසය වෙන් කර ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රයේ සඳහන් ගාස්තු මුදල මහජන බැංකුව -බදුල්ල මුතියංගණ ශාඛාවේ ඌව පළාතේ ප්‍රධාන ලේකම්ගේ ගිණුම් අංක 269-1001-6-8440481 ට බැර කර (මුදල් බැරකිරීම සිදු කරන්නේ නම් ඊට අදාල බැංකු කුවිතාංසි පිටපත අප කාර්යාලයේ 0552230761 ෆැක්ස් අංකයට හෝ dcspcircuit@gmail.com යන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට යොමු කල යුතුය.) හෝ ඒ වෙනුවෙන් චෙක්පතක් නිකුත් කර අපවෙත යොමු කල යුතුය.
  • නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (ක්‍රමසම්පාදන) කාර්යාලයට පැමිණ මුදල් ගෙවීමෙන් ද ලදුපතක් ලබා ගත හැකිය.
සංචාරක නිවාසය වෙන් කර ගැනීමේ අයදුම් පත්‍රය /කොන්දේසි හා ගාස්තු Download

සංචාරක නිවාසය වෙන් කිරීමට අවශ්‍ය දින පරික්ෂා කිරීමේ අයදුම් පත්‍රය