සේවාවන්


පර්යේෂණ හා සංවර්ධන අංශය

 

 • ඌව පළාත් වාර්ෂික වාර්තාව සකස් කිරීම
 • ඌව පළාත් සංඛ්‍යා නිබන්ධනය සකස් කිරීම
 • ඌව පළාත් සංඛ්‍යාන අත්පොත හා දත්ත පත්‍රිකාව සකස් කිරීම
 • විවිධ සමීක්ෂණ, සංගණන හා පර්යේෂණ කටයුතු සිදුකිරීම හා තාක්ෂණික සහය ලබාදීම
 • ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව හා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මගින් පවත්වනු ලබන සමීක්ෂණ හා සංගණන සඳහා සහය වීම
 • ඌව පළාත් දත්ත පද්ධතිය පවත්වාගෙන යාම හා ප්‍රවර්ධනය
 • ඌව පළාත් දුරකථන නාමාවලිය සකස් කිරීම
 • විශේෂ පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම
 • අවශ්‍යතා අනුව විශේෂ සංඛ්‍යාලේඛන වාර්තා හා ප්‍රකාශන  සකස් කිරීම
 • ඇලුම් පාර්ශවයන්ට දත්ත ලබාදීම හා සංඛ්‍යාලේඛන කාර්යන්ට සහය ලබා දීම
 • ඌව පළාත් සංඛ්‍යාන වෙබ් අඩවිය හා ජංගම දුරකථන යෙදවුම පවත්වාගෙන යාම හා ප්‍රවර්ධනය

සංවර්ධන හා නියාමන අංශය.

 • පළාත් සංවර්ධන විභවතාවයන් හඳුනා ගැනීම හා ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීම කෙරෙහි මැදිහත්වීම.
 • පළාතේ මූලධන ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම.
 • පළාත් වර්ෂික සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීම‍.
 • ඌව පළාතේ සංවර්ධන වැඩසටහන් නියාමනය හා පසු විපරම.