ඌව ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන මගින් ආහාර විජලන නිෂ්පාදන පිළිබඳව විශේෂ ආදායම් උත්පාදන ව්‍යාපෘතිය

ඌව ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන මගින් ආහාර විජලන නිෂ්පාදන පිළිබඳව විශේෂ ආදායම් උත්පාදන ව්‍යාපෘතිය

ඌව ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන මගින් ආහාර විජලන නිෂ්පාදන පිළිබඳව විශේෂ ආදායම් උත්පාදන ව්‍යාපෘතිය සුදුසු ව්‍යවසායක කණ්ඩායම හදුනා ගැනීමේ වැඩසටහනක් පසුගියදා ඌව පළාත් සභාවේ දී...
ප්‍රතිඵල පාදක කළමණාකරණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

ප්‍රතිඵල පාදක කළමණාකරණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

ඌව පළාතේ සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා ප්‍රතිඵල පාදක කළමණාකරණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 2022 ජූනි 28 සහ 29 දෙදින පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී...
2021 වාර්ෂික සැලැස්ම පිළිබඳ පිළිබඳව මුදල් කොමිෂන් සභාව හා පැවැත්වූ සාකඡ්චාව

2021 වාර්ෂික සැලැස්ම පිළිබඳ පිළිබඳව මුදල් කොමිෂන් සභාව හා පැවැත්වූ සාකඡ්චාව

2021 වාර්ෂික සැලැස්ම පිළිබඳ පිළිබඳව මුදල් කොමිෂන් සභාව හා පැවැත්වූ සාකච්ඡාව මුදල් කොමිෂන් සභාවේ සභාපති හා ලේකම් ගේ සහභාගීත්වයෙන් 2021.02.19 වන දින  ඌව පළාත් සභා පර්සි සමරවීර රැස්වීම් ශාලාවේදී සාර්ථකව පවත්වන...
දේශගුණික විපර්යාස සඳහා වඩාත් අවධානමට ලක්විය හැකි ප්‍රදේශ හඳුනාගැනීම සහ දේශගුණික විපර්යාසයන් මඟහරවා ගැනීම, අනුවර්තනය හා අවම කිරීමේ උපායමාර්ග සකස් කිරීමේ වැඩමුළුවක් 2020.09.14 දින බදුල්ල  Heritage හෝටලයේ දී පවත්වන ලදි.…

දේශගුණික විපර්යාස සඳහා වඩාත් අවධානමට ලක්විය හැකි ප්‍රදේශ හඳුනාගැනීම සහ දේශගුණික විපර්යාසයන් මඟහරවා ගැනීම, අනුවර්තනය හා අවම කිරීමේ උපායමාර්ග සකස් කිරීමේ වැඩමුළුවක් 2020.09.14 දින බදුල්ල Heritage හෝටලයේ දී පවත්වන ලදි.…