යුරෝපා සංගමයේ අධාර මත ක්‍රියාත්මක වන ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහනේ දෙවන මෙහෙයුම් කමිටු රැස්වීම

යුරෝපා සංගමයේ අධාර මත ක්‍රියාත්මක වන ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහනේ දෙවන මෙහෙයුම් කමිටු රැස්වීම

යුරෝපා සංගමයේ අධාර මත ක්‍රියාත්මක වන ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ජීවන තත්වය සංවර්ධනය හා ව්‍යාවසායක්තව සංවර්ධන සඳහා වන දෙවන මෙහෙයම් කමිටු රැස්වීම 2019.02.26 දින බදුල්ල රිවර් සයිඩ් හෝටලයේදී පවත්වන...
ශ්‍රී ලංකාව තුල තිරසර සංවර්ධන අභිමතාර්ථ ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව ඌව පළාතේ සංවර්ධන නිලධාරින් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුව

ශ්‍රී ලංකාව තුල තිරසර සංවර්ධන අභිමතාර්ථ ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව ඌව පළාතේ සංවර්ධන නිලධාරින් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුව

ශ්‍රී ලංකාව තුල තිරසර සංවර්ධන අභිමතාර්ථ ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව ඌව පළාතේ සංවර්ධන නිලධාරින් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුව 2018.10.26 දින බදුල්ල පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේවේ දී...
අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් පවත්වන ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම

අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් පවත්වන ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම

ගරු ආණ්ඩුකාරතුමන්ගේ හා ගරු ඌව පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධනත්වයෙන් ඌව පළාත් සභාව වෙත පැවරී ඇති කාර්යභාරය 2018 වසරේදී වඩාත් කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායීව සිදු කිරීමේ අරමුණින් පළාත් අමාත්‍යාංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන සංවර්ධන වැඩසටහන්වල  ප්‍රගතිය පිළිබඳව සාකච්ඡාව 2018.06.29...