අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් පවත්වන ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම

අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් පවත්වන ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම

ගරු ආණ්ඩුකාරතුමන්ගේ හා ගරු ඌව පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධනත්වයෙන් ඌව පළාත් සභාව වෙත පැවරී ඇති කාර්යභාරය 2018 වසරේදී වඩාත් කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායීව සිදු කිරීමේ අරමුණින් පළාත් අමාත්‍යාංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන සංවර්ධන වැඩසටහන්වල  ප්‍රගතිය පිළිබඳව සාකච්ඡාව 2018.06.29...