ඌව ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන මගින් ආහාර විජලන නිෂ්පාදන පිළිබඳව විශේෂ ආදායම් උත්පාදන ව්‍යාපෘතිය

ඌව ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන මගින් ආහාර විජලන නිෂ්පාදන පිළිබඳව විශේෂ ආදායම් උත්පාදන ව්‍යාපෘතිය

ඌව ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන මගින් ආහාර විජලන නිෂ්පාදන පිළිබඳව විශේෂ ආදායම් උත්පාදන ව්‍යාපෘතිය සුදුසු ව්‍යවසායක කණ්ඩායම හදුනා ගැනීමේ වැඩසටහනක් පසුගියදා ඌව පළාත් සභාවේ දී...
ප්‍රතිඵල පාදක කළමණාකරණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

ප්‍රතිඵල පාදක කළමණාකරණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

ඌව පළාතේ සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා ප්‍රතිඵල පාදක කළමණාකරණය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන 2022 ජූනි 28 සහ 29 දෙදින පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී...