ඌව ව්යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන මගින් ආහාර විජලන නිෂ්පාදන පිළිබඳව විශේෂ ආදායම් උත්පාදන ව්යාපෘතිය සුදුසු ව්යවසායක කණ්ඩායම හදුනා ගැනීමේ වැඩසටහනක් පසුගියදා ඌව පළාත් සභාවේ දී පැවැත්විය.